REGULAMIN - MYDLARNIA POWRÓT DO NATURY

Szukaj na naszych stronach
Przejdź do treści

Menu główne:

REGULAMIN

ZAMÓWIENIA
 
 
Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym Mydlarnia „Powrót do Natury”, działającym na stronie www.powrotdonatury.eu.
 
I. DEFINICJE
 
1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 
 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub rezerwacji lub korzysta z innych usług sklepu internetowego (w tym również Konsument).
 • Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto (Konto Klienta) – alternatywna podstrona serwisu sklepu, w ramach której klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać  powiadomienia o zmianie statusu produktów, wyrażać opinie na temat produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień.
 • Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji (jeśłi taka opcja jest udostępniona przez sklep).
 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez klienta konta klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego ewentualnie udostępnionego przez usługodawcę na stronie serwisu sklepu.
 • Sklep Internetowy Mydlarnia „Powrót do Natury” (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.powrotdonatury.eu za pośrednictwem, którego klient może kupić produkty i/lub dokonać rezerwacji.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 • Produkt – Towary prezentowane w sklepie internetowym Mydlarnia „Powrót do Natury”.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.powrotdonatury.eu .
 • Usługodawca – firma P.P.H.U Trans-Hurt. z siedzibą w Jedlni Letnisko, ul. A. Asnyka 5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej -  REGON: 141520486, NIP: 796-000-24-15
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę produktu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze sklepu Internetowego Mydlarnia „Powrót do Natury”, dostępnego pod adresem www.powrotdonatury.eu.
 
2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 
3. Sklep Internetowy Mydlarnia „Powrót do Natury”, działający pod adresem www.powrotdonatury.eu prowadzony jest przez firmę P.P.H.U Trans-Hurt. z siedzibą w Jedlni Letnisko, ul. A. Asnyka 5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej -  REGON: 141520486, NIP: 796-000-24-15.
 
4. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez email: sklep@powrotdonatury.eu, biuro@powrotdonatury.eu lub telefonicznie pod numerem +48 (48) 623 15 18.
 
5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:
 
§ umożliwia klientom składanie zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego Mydlarnia „Powrót do Natury” i zawieranie umów sprzedaży produktów na odległość;
 
§ udziela klientom informacji o produktach dostępnych w sklepie internetowym Mydlarnia „Powrót do Natury”.
 
6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 
7. Informacje o produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 
8. Informacja o cenie podawana na stronie www.powrotdonatury.eu  ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 
9. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat produktów są własnością Usługodawcy. Są one umieszczane w Sklepie Internetowym w celu prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów.
 
III. ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.powrotdonatury.eu
 
1.     W ramach serwisu www.powrotdonatury.eu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 
2.     Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez klienta z serwisu sklepu (w przypadku braku możliwości rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 
3.     Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie zamówienia i/lub rezerwacji.
 
·          Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 
·         korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 
·         niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta.
 
·         korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
 
·         niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
 
·         korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 
·         korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego www.powrotdonatury.eu  jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 
4.     Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania zamówienia lub rezerwacji drogą telefoniczną.
 
5.     Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 
6.     Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego www.powrotdonatury.eu  lub usług oferowanych w ramach sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy klient:
 
·         podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 
·         dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów.
 
·         dopuści się zachowań, które są niezgodne z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 
·         narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i rezerwacji produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego regulaminu.
 
7.     Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego www.powrotdonatury.eu  na podstawie postanowień art. III ust. 11 regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody usługodawcy.
 
IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
1.     W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez sklep internetowy www.powrotdonatury.eu należy wejść na stronę internetową www.powrotdonatury.eu, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty lub informacje.
 
2.     Zamówienia hurtowe należy składać drogą elektroniczną: biuro@powrotdonatury.eu.
Zamówienia detaliczne należy składać drogą elektroniczną: sklep@powrotdonatury.eu. lub telefonicznie w godzinach pracy biura: od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8-15, tel. +48 (48) 623 15 18
 
3.     Zamówienie produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 
4.     Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu www.powrotdonatury.eu i zawierający wszystkie istotne elementy zamówienia. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji e-mailowo lub telefonicznie. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z klientem, zamówienie może  zostać anulowane.
 
5.     Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie:
 
·         gotówką w momencie odbioru osobistego;
 
·         gotówką przy odbiorze dostawy;
 
·         przelewem na konto sprzedającego;
 
·         korzystając z systemu szybkich płatności, udostępnionego przez odpowiedniego operatora (PayU, PayPal itp.)
 
6.     Usługodawca może dostarczyć zamówione towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu rezerwacji towaru lub w czasie składania zamówienia.
 
7.     Wszystkie informacje zawarte na stronie www.powrotdonatury.eu dotyczące charakterystyki, parametrów, wymiarów, itp. są informacjami zgodnymi z rzeczywistością powinny być na bieżąco aktualizowane przez Usługodawcę.
 
8.     Informacja o dostępności produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 
9.     W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) tygodnia licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
 
10.   W celu realizacji zamówienia, klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 
11.   Istnieje możliwość wprowadzenia zmian i dokonania korekty w już przyjętym do realizacji zamówieniu. Korekta i zmiany są możliwe aż do momentu wysyłki towaru z magazynu. W celu dokonania korekty należy skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w ust. 4 pkt. II
 
12.   Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie zamówienia.
 
13.   Produkty zostaną zarezerwowane, a zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego produktu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację rezerwacji lub zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia lub rezerwacji klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
 
14.   Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 4 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
 
15.   Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, klient powinien sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie powiadomić usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.
 
V. ODSTAPIENIE OD UMOWY
 
1.     Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 21 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 
2.     Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Mydlarnia „Powrót do Natury” ul. Kozienicka 5, 26-903 Głowaczów lub też na adres poczty elektronicznej sklep@powrotdonatury.eu albo biuro@powrotdonatury.eu.
 
4.     W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania konsumentowi towaru nie może dojść do:
 
§  użycia towaru.
 
§  mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 
5.     Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy (wysłania oświadczenia)
 
6.     Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu - w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Mydlarnia „Powrót do Natury” ul. Kozienicka 5, 26-903 Głowaczów.
 
7.     Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. P.P.H.U. Trans-Hurt nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep www.powrotdonatury.eu.
 
8.     Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 
9.     Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
 
·         świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 
·         w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
·         w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 
·         dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
1.     Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 
2.     Poprzez rejestrację na witrynie www.powrotdonatury.eu  lub poprzez podanie danych do wysyłki bez rejestracji, kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie informacji o nim przez P.P.H.U. Trans-Hurt z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).
 
3.     Administratorem danych osobowych jest podmiot o którym mowa w ust. II pkt. 3
 
4.     Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 
5.     Dane osobowe osób korzystających z portalu www.powrotdonatury.eu są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 
6.     Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 
2.     Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 
3.     W przypadkach, o których mowa w pkt. poprzedzających zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 
4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów.
 
5.     Zmiany regulaminu dokonywane przez sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 
6.     Zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki kupujących w zakresie realizacji zamówień złożonych przed zajściem zmian.
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.powrotdonatury.eu
 
1. Informacje ogólne
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług poprzez Serwis na stronie www.powrotdonatury.eu.
 
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest P.P.H.U Trans-Hurt. z siedzibą w Jedlni Letnisko, ul. A. Asnyka 5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej  - REGON: 141520486, NIP: 796-000-24-15.
 
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy przez serwis www.powrotdonatury.eu.
 
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
 
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
 
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Polityka plików “cookies”).
 
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 
7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 
8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 
9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 
10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 
11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.powrotdonatury.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
 
POLITYKA COOKIES
 
Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.
 
W cookies, składających się z szeregu liter i cyfr, znajdują się różne informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, np. tych wymagających autoryzacji – m.in. podczas logowania do konta pocztowego czy sklepu internetowego.
 
Wszystkie działające w Internecie serwisy – wyszukiwarki, strony informacyjne, newsowe, sklepy internetowe, strony urzędów państwowych i innych instytucji publicznych, mogą prawidłowo działać dzięki wykorzystaniu „cookies”.
 
Ciasteczka umożliwiają także m.in. zapamiętanie naszych preferencji i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam. Dzięki „cookies” możliwe jest też rejestrowanie produktów i usług czy głosowanie w internetowych ankietach.
 
Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika, czyli np. zapamiętania logowania do serwisu czy zapamiętania towarów dodanych do koszyka w sklepie internetowym. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 
Po co używamy cookies?
 
Dzięki cookies korzystanie ze stron internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze a ich zawartość – teksty, zdjęcia, ankiety, sondy, ale również reklamy – jest lepiej dopasowana do oczekiwań i preferencji każdego użytkownika internetu. Cookies:
 
· umożliwiają zapamiętywanie naszych odwiedzin na stronie i naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony, jej kolor, układ, rozmieszczenie treści);
 
· pozwalają sklepom internetowym polecać nam produkty związane z tymi, które zazwyczaj wybieramy, które mogą nas potencjalnie zainteresować;
 
· pomagają przechowywać towary wrzucone przez nas do zakupowego koszyka w sklepach online;
 
· umożliwiają korzystanie z kont w serwisach;
 
· pozwalają być zalogowanym do serwisu na każdej z dostępnych w danej witrynie podstron;
 
· sprawiają, że nie widzimy wciąż i wciąż tej samej reklamy czy ankiety do wypełnienia;
 
· pozwalają na prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
 
· pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzalności serwisów.
 
Dzięki cookies właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.
 
Co powinniśmy wiedzieć o cookies?
 
Nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.
 
Cookies identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas rejestracji w serwisach. Nie są szkodliwe ani dla nas ani dla naszych komputerów, czy smartfonów – nie wpływają na sposób ich działania, nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Na podstawie naszych zachowań na odwiedzanych stronach internetowych przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.
 
Podstawowe rodzaje ciasteczek
 
Cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 
Cookies stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Stałe cookies są również nazywane jako tzw. śledzące „cookie” (ang. tracking cookies).
 
Cookies podmiotów zewnętrznych – (ang. third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy – dzięki którym korzystanie ze stron internetowych może być bezpłatne – do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników, dzięki którym mężczyźni interesujący się finansami i samochodami (odwiedzający strony o tej tematyce) zobaczą reklamy dopasowane do ich potencjalnych zainteresowań, a nie np. reklamę kobiecych kosmetyków.
 
Zarządzanie cookies
 
Możesz samodzielnie zarządzać cookies. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których korzystasz.
 
W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:
 
· zaakceptowania obsługi cookies, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 
· zarządzania cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;
 
· określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;
 
· blokowania lub usuwania cookies.
 
Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.
 
 
 
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego