ul. Kozienicka 5 26-903 Głowaczów
Close

Regulamin

Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w sklepie internetowym Mydlarnia „Powrót do Natury”, działającym na stronie www.powrotdonatury.eu.

I. DEFINICJE

Definicje użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub rezerwacji lub korzysta z innych usług sklepu internetowego.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto (Konto Klienta) – alternatywna podstrona serwisu sklepu, w ramach której klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu produktów, wyrażać opinie na temat produktów oraz kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego zamówień.
 • Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych (e-mail), konieczny do uzyskania dostępu do konta klienta, ustalany samodzielnie przez klienta podczas procesu rejestracji (jeśli taka opcja jest udostępniona przez sklep).
 • Przedsiębiorca – oznacza osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta –  osoba fizyczną zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez klienta konta klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego ewentualnie udostępnionego przez usługodawcę na stronie serwisu sklepu.
  Sklep Internetowy Mydlarnia „Powrót do Natury” (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.powrotdonatury.eu za pośrednictwem, którego klient może kupić produkty i/lub dokonać rezerwacji.
 • Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy umowa sprzedaży.
 • Trwałość – zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania. Określona jest przez  podanie na opakowaniu okresu przydatności od daty produkcji   lub po otwarciu opakowania.
 • Produkt – Towary prezentowane w sklepie internetowym Mydlarnia „Powrót do Natury”.
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta –  osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
 • Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie oraz za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.powrotdonatury.eu .
 • Usługodawca – firma P.P.H.U Trans-Hurt. z siedzibą w Jedlni Letnisko, ul. A. Asnyka 5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej – REGON: 141520486, NIP: 796-000-24-15
 • Zamówienie – oświadczenie woli klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego i/lub drogą telefoniczną, określające rodzaj i liczbę produktu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania przez usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze sklepu Internetowego Mydlarnia „Powrót do Natury”, dostępnego pod adresem powrotdonatury.eu.
 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 3. Sklep Internetowy Mydlarnia „Powrót do Natury”, działający pod adresem www.powrotdonatury.eu prowadzony jest przez firmę P.P.H.U Trans-Hurt. z siedzibą w Jedlni Letnisko, ul. A. Asnyka 5, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej – REGON: 141520486, NIP: 796-000-24-15.
 4. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez email: sklep@powrotdonatury.eu, biuro@powrotdonatury.eu lub telefonicznie pod numerem +48 (48) 623 15 18.
 5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:
  umożliwia klientom składanie zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach Sklepu Internetowego Mydlarnia „Powrót do Natury” i zawieranie umów sprzedaży produktów na odległość;
  § udziela klientom informacji o produktach dostępnych w sklepie internetowym Mydlarnia „Powrót do Natury”.
 6. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.
 7. Informacje o produktach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry oraz  ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 8. Informacja o cenie podawana na stronie www.powrotdonatury.eu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.
 9. W przypadku  promocji wybranych  Towarów  oferowanych po preferencyjnej (obniżonej) cenie obok tej ceny widnieje przekreślona cena, która oznacza średnią cenę  danego  Towaru przez ostatnie 30 dni przed obniżką.
 10.  Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat produktów są własnością Usługodawcy. Są one umieszczane w Sklepie Internetowym w celu prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów.

III. ZAKRES, WARUNKI I ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO www.powrotdonatury.eu

 1. W ramach serwisu www.powrotdonatury.eu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez klienta z serwisu sklepu (w przypadku braku możliwości rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie zamówienia i/lub rezerwacji. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nie przeznaczonych dla Klienta.
  • korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
  • korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego www.powrotdonatury.eu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
 1. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego i/lub podczas dokonywania zamówienia lub rezerwacji drogą telefoniczną.
 2. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu lub ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego www.powrotdonatury.eu lub usług oferowanych w ramach sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy klient:
 • podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.
 • dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów.
 • dopuści się zachowań, które są niezgodne z regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
 • narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i rezerwacji produktów i ich kilkakrotne nieodbieranie, pod warunkiem że powyższe nie stanowi przypadków, o których mowa w treści Rozdziału V oraz Rozdziału VI niniejszego regulaminu.
 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze sklepu internetowego www.powrotdonatury.eu na podstawie postanowień art. III ust. 11 regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody usługodawcy.

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

  1. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez sklep internetowy www.powrotdonatury.eu należy wejść na stronę internetową www.powrotdonatury.eu, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w Sklepie Internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty lub informacje.
  2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach pracy biura: od  poniedziałku do piątku, w godzinach 8-15.
  3. Zamówienie produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
  4. Po złożeniu zamówienia, klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu www.powrotdonatury.eu i zawierający wszystkie istotne elementy zamówienia. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji e-mailowo lub telefonicznie. W przypadku, gdy w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia nie będzie możliwe zrealizowanie połączenia telefonicznego z klientem, zamówienie może zostać anulowane.
  5. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówienie:
 • gotówką w momencie odbioru osobistego;
 • gotówką przy odbiorze dostawy;
 • przelewem na konto sprzedającego;
 • korzystając z systemu szybkich płatności, udostępnionego przez odpowiedniego operatora (PayU, PayPal itp.)
  • Usługodawca może dostarczyć zamówione towary transportem własnym lub przesyłką kurierską. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu rezerwacji towaru lub w czasie składania zamówienia.
  • Wszystkie informacje zawarte na stronie www.powrotdonatury.eu dotyczące charakterystyki, parametrów, wymiarów, itp. są informacjami zgodnymi z rzeczywistością powinny być na bieżąco aktualizowane przez Usługodawcę.
  • Informacja o dostępności produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym produkcie na stronie Sklepu Internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  • W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) tygodnia licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży, o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.
  • W celu realizacji zamówienia, klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
  • Istnieje możliwość wprowadzenia zmian i dokonania korekty w już przyjętym do realizacji zamówieniu. Korekta i zmiany są możliwe aż do momentu wysyłki towaru z magazynu. W celu dokonania korekty należy skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w ust. 2 pkt. IV.
  • Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez Usługodawcę o bieżącym statusie zamówienia.
  • Produkty zostaną zarezerwowane, a zamówienie zrealizowane, pod warunkiem że zarezerwowane lub zamówione produkty będą dostępne. W przypadku niedostępności danego produktu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację rezerwacji lub zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia lub rezerwacji klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
  • Termin realizacji zamówienia zostanie potwierdzony w wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 4 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej.
  • Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, klient powinien sprawdzić przesyłkę. W przypadku stwierdzenia: uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności przesyłki, niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia, klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie powiadomić usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w  terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez  konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Mydlarnia „Powrót do Natury” ul. Kozienicka 5, 26-903 Głowaczów lub też na adres poczty elektronicznej sklep@powrotdonatury.eu albo  biuro@powrotdonatury.eu.  Przykładowy formularz odtąpienia od  Umowy można zobaczyć tutaj.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania konsumentowi towaru nie może dojść do:
  – użycia towaru.
  – mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy (wysłania oświadczenia).
 5. Zwracany przez konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu – w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnymi dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres: Mydlarnia „Powrót do Natury” ul. Kozienicka 5, 26-903 Głowaczów.
 6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. P.P.H.U. Trans-Hurt nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep powrotdonatury.eu.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VI. REKLAMACJE

Adres do reklamacji:

Mydlarnia „Powrót do Natury”
ul. Kozienicka 5, 26-903 Głowaczów, woj. mazowieckie
tel. stacjonarny +48 48 62 31 518

biuro@powrotdonatury.eu
sklep@powrotdonatury.eu

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w przypadku wady Towaru.

 1. Jeżeli Konsument Konsumenta  lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta chce złożyć reklamację towaru zamówionego i dostarczonego w naszym sklepie, to informuje nas drogą mailową o tym fakcie.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne, zawierające nazwę towaru, datę zakupu i numer zamówienia należy odesłać w paczce wraz z reklamowanym towarem.
 3. W sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie – naprawiony bądź nowy towar wysyłany jest na koszt naszej firmy wraz z kosztami transportu poniesionymi przez klienta, podczas przesyłki towaru do reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich wpłynięcia.
 5. Towar uszkodzony lub niepełnowartościowy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. Reklamowany towar należy wysłać przesyłką kurierską na adres do reklamacji lub operatorem InPost Paczkomaty do Paczkomatu GWX01M.

Reklamacja Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta w przypadku  niezgodności Towaru z Umową.

 1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, o którym Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 2.  Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru tego rodzaju i których Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
  a. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć;
  b. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób;
  c. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o zawarciu umowy.
  c) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może rozsądnie oczekiwać;
  d) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w §8 ust. 2, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w §8 ust. 2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli:
  a) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność;
  b) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią.
 5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w §8 ust. 5, jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.
 8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.
 10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta Towar na swój koszt.
 12. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 13. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 14. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z §8 ust. 8 powyżej;
  b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z §8 ust. 10 do §8 ust. 12 powyżej;
  c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
  d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych od §8 ust. 7 do §8 ust. 12 powyżej;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta.
 15.  Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta, kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta o obniżeniu ceny.
 17. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.
 18. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.
 19.  W razie odstąpienia od umowy Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 20. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 VII.  RĘKOJMIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Przedsiębiorcy, jeżeli Towar ma wadę.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
  Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Przedsiębiorca może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia.
  b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy.
  Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Przedsiębiorcy. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Przedsiębiorca może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Przedsiębiorca żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru, lub usunięcia wady
 5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Przedsiębiorca może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.
  Przedsiębiorca ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru w ciągu 14 (czternaście) dni, od dnia żądania zawierającego reklamację.
 7. Przedsiębiorca może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres  sklep@powrotdonatury.eu  .W zgłoszeniu reklamacyjnym Przedsiębiorca winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Przedsiębiorcy odpowiedzi.
 8. Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej  w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Udostępnianie danych osobowych odbywa się dobrowolnie.
 2. Poprzez rejestrację na witrynie www.powrotdonatury.eu lub poprzez podanie danych do wysyłki bez rejestracji, kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie informacji o nim przez P.P.H.U. Trans-Hurt z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).
 3. Administratorem danych osobowych jest podmiot o którym mowa w ust. II pkt. 3
 4. Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży.
 5. Dane osobowe osób korzystających z portalu www.powrotdonatury.eu są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
 6. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. poprzedzających zmiany nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów.
 5. Zmiany regulaminu dokonywane przez sprzedawcę podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 6. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na prawa i obowiązki kupujących w zakresie realizacji zamówień złożonych przed zajściem zmian.

Pobierz/drukuj.